Algemene voorwaarden BIKKER Zorg & Welzijn

 

Artikel 1 Algemeen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden
 2. Zorgovereenkomst: Overeenkomst waarin de ene partij aan de andere zorg verleent tegen een van tevoren afgesproken tarief.
 3. Zorgaanbieder: de persoon die als zelfstandige in de uitoefening van zijn bedrijf dan wel in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep, werkzaamheden verricht voor Opdrachtgever.
 4. Opdrachtnemer: de Zorgaanbieder;
 5. Opdrachtgever: degene die de opdracht verstrekt aan de opdrachtnemer
 6. Klant(en): bestaande en toekomstige zorgvrager(s), die een Indicatie heeft/hebben en die een Zorgovereenkomst heeft/hebben met de Zorgaanbieder;
 7. Indicatie: een recht of een aanspraak op Zorg in natura;
 8. Opdracht: een door Opdrachtnemer van de klant(en) aanvaard aanbod van opdracht. Een aanbod van opdracht kan mondeling of schriftelijk worden verstrekt en/of worden aanvaard dan wel worden geweigerd. Indien een aanbod van opdracht wordt aanvaard zal deze binnen 48 uur schriftelijk worden vastgelegd in een daartoe strekkende Zorgovereenkomst van opdracht;
 9. Zorg in natura: de door Opdrachtnemer ten behoeve van de Klant(en) te verrichten diensten welke kunnen bestaan uit persoonlijke verzorging, huishoudelijke verzorging, verpleging, gespecialiseerde verpleging, ondersteunende begeleiding en activerende begeleiding, zijnde alle extramurale vormen van zorg in natura die niet door de Klant(en) worden vergoed (waaronder Persoons Gebonden Budget).
 10. Schriftelijk: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de huidige stand van de techniek in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

 

Artikel 2 Werkingssfeer

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer, opdrachtgever en klant(en). Wijzigingen in deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien deze door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 2. De toepasselijkheid algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 4. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien deze vooraf schriftelijk zijn overeengekomen door opdrachtnemer en Opdrachtgever.
 5. Deze algemene voorwaarden kunnen op enig moment worden gewijzigd dan wel worden aangevuld. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden vervolgens ook ten aanzien van al gesloten Zorgovereenkomsten, met inachtneming van een termijn van één maand na schriftelijke bekendmaking van deze wijziging.

 

Artikel 3 Verplichtingen

 1. De opdrachtnemer draagt zorg voor het voldoen aan wettelijke eisen, te weten de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.
 2. De Opdrachtnemer als zelfstandige werkzaam is op het gebied van zorg;
 3. De Opdrachtgever zorg door Opdrachtnemer wil laten verzorgen door het overeenkomen van een daartoe strekkende (individuele) Zorgovereenkomsten van opdracht;
 4. De Opdrachtgever zal Opdrachtnemer in staat stellen de overeengekomen Zorg te verlenen, door al hetgeen in dat kader redelijkerwijze van Opdrachtgever kan worden verlangd, te doen.
 5. De Opdrachtnemer bereid en in staat is deze zorg in natura te verlenen;
 6. De partijen uitdrukkelijk noch beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW noch een fictieve dienstbetrekking tot stand wensen te laten komen en uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een Zorgovereenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;
 7. De Opdrachtgever/klanten en opdrachtnemer een Zorgovereenkomst van opdracht aangaan ter regeling van de daadwerkelijke verlening van de zorg;
 8. De Opdrachtnemer in praktische zin zelfstandig de feitelijke zorg in natura verleent aan de Klant en een eigen verantwoordelijkheid heeft op basis van de Wkkgz en vanuit die rol zelf altijd verantwoordelijk is voor- en aanspreekbaar zal zijn op zijn of haar professionele handelen in de praktijk;
 9. dat het Opdrachtnemer uitdrukkelijk vrijstaat om ook voor derden werkzaam te zijn;
 10. dat deze samenwerkingsvorm voor het verrichten van extramurale zorgdiensten in natura is beoordeeld en goedgekeurd door de Ministeries van Financiën en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
 11. Bij Opdrachtnemer is een klachtenprocedure overeenkomstig de Wkkgz van kracht. In geval de Klant klachten heeft over de uitvoering van de Zorg in natura en deze niet in onderling overleg tussen Opdrachtnemer en Klant kunnen worden verholpen, zal de Klant gebruik kunnen maken van de klachtenprocedure. Opdrachtgever beschikt over een klachtenreglement waarin nadere informatie inzake de behandeling van klachten is opgenomen. Opdrachtnemer verklaart het klachtenreglement voor wat betreft de behandeling van de klacht alsmede het oordeel ter zake van de uitkomst van de klachtbehandeling van toepassing op opdrachten die onder deze Zorgovereenkomst worden uitgevoerd.
 12. Opdrachtnemer garandeert dat hij gekwalificeerd, bevoegd en bekwaam is om de Zorg in natura te verlenen. Opdrachtnemer zal als blijk van de benodigde kwalificaties beschikken over een daartoe strekkend en in de zorgsector algemeen erkend kwaliteitskeurmerk (bijvoorbeeld KIWA Mijn Keurmerk, HKZ-keurmerk zzp’er in de zorg of aansluiting bij het kwaliteitsregister van V&VN).
 13. De Opdrachtnemer heeft een eigen verantwoordelijkheid op basis van de Wkkgz en is met inachtneming van de eigen professionele verantwoordelijkheid rechtstreeks en volledig verantwoordelijk en zo nodig aansprakelijk voor de kwaliteit van de verleende Zorg in natura. De Opdrachtnemer verklaart door ondertekening van de Zorgovereenkomst te voldoen aan alle kwaliteitsnormen gebaseerd op de Wkkgz en veldnormen welke onder meer als toetsingskader gelden voor de handhaving door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Bovendien verklaart Opdrachtnemer met ondertekening van deze Zorgovereenkomst verantwoordelijk te zijn.
 14. Opdrachtnemer garandeert voorts dat hij voldoet en blijft voldoen aan de beroepseisen ten aanzien van (bij)scholing, opleiding, deskundigheid, ervaring, etc.
 15. In het kader van de eindverantwoordelijkheid op basis van de Wkkgz kan Opdrachtgever steekproefsgewijs controleren of de afgesproken doelen gerealiseerd zijn.

 

Artikel 4 Vergoeding en betaling

 1. Voor het verrichten van de opdracht ontvangt Opdrachtnemer een bedrag in euro’s, inclusief eventuele heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
 2. Opdrachtnemer zendt voor de verrichte werkzaamheden na afronding van de werkzaamheden een factuur. Opdrachtgever is gehouden deze binnen een termijn van 28 dagen na factuurdatum te voldoen op een door Opdrachtnemer nader aan te wijzen rekeningnummer, bij gebreke waarvan Opdrachtgever van rechtswege in verzuim is, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist.
 3. Eventueel bezwaar tegen de hoogte van een factuur van Opdrachtnemer dient binnen 28 dagen na de verzending daarvan schriftelijk, fax of per e-mail aan Opdrachtnemer gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt. Indien bezwaar of de motivatie daarvan binnen de gestelde termijn uitblijft, wordt Opdrachtgever geacht met de hoogte van de factuur in te stemmen.

 

Artikel 5 Terbeschikkingstelling van informatie

 1. Opdrachtgever zal alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer volgens haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Zorgovereenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, veiligheid en betrouwbaarheid van de aan zzp’er ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover Opdrachtgever dit verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan Opdrachtgever geretourneerd.
 4. Indien de voor de uitvoering van de Zorgovereenkomst benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Zorgovereenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

 

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtnemer sluit jegens Opdrachtgever alle aansprakelijkheid uit voor schade, die de opdrachtnemer door diens handelen of nalaten veroorzaakt aan Opdrachtgever en derden.
 2. De Opdrachtnemer verklaart in het bezit te zijn van - en garandeert dat een eventueel door hem ingeschakelde derde in het bezit is van - een voor de uit te voeren Opdracht adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Opdrachtnemer garandeert dat ter zake van deze aansprakelijkheidsverzekeringen afdoende dekking gewaarborgd zal blijven tijdens de Opdracht en dat de premies tijdig en volledig worden betaald, dan wel er op toe te zien dat deze tijdig door de betrokken derde worden betaald.
 3. Opdrachtgever is gehouden de Opdrachtnemer nadrukkelijk te vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden, ter zake van beweerdelijke schade, uit welken hoofde dan ook, ontstaan door of in verband met de Zorgovereenkomst.

 

Artikel 7 Geheimhouding en Klantenbeding

 1. Opdrachtnemer zal de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en privacy van Klanten in acht nemen. Bovendien verbindt Opdrachtnemer zich voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot alle gegevens waarvan Opdrachtnemer of personen, van wie hij zich bij de uitvoering van de Zorgovereenkomst bedient, kennis neemt onderscheidenlijk nemen bij Zorg in natura ten behoeve van Opdrachtgever en/of Klanten, teneinde de persoonsgegevens van de Klanten te beschermen.
 2. De geheimhoudingsverplichting geldt zowel tijdens als na afloop van de Zorgovereenkomst.

 

Artikel 8 Duur en beëindiging

 1. De Zorgovereenkomst kan door ieder der partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij, gelet op de continuïteit van de zorg, een kortere opzegtermijn gerechtvaardigd is.
 2. De Zorgovereenkomst eindigt met wederzijds goedvinden tussen partijen al dan niet met onmiddellijke ingang.
 3. Iedere partij heeft verder het recht de Zorgovereenkomst alsmede een (individuele) Opdracht tussentijds met een opzegtermijn van een maand op te zeggen, indien de andere partij na een aanmaning en ingebrekestelling een van zijn verplichtingen zoals genoemd in de Zorgovereenkomst niet is nagekomen, waaronder mede wordt verstaan het maken van fouten bij het registreren/administreren van de Zorg in natura en/of het beschadigen van de goede naam van de ander.

 

Artikel 9 Overige bepalingen

 1. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Zorgovereenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk door partijen worden overeengekomen.
 2. Indien enige bepaling van de Zorgovereenkomst nietig is dan wel vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
 3. De Zorgovereenkomst prevaleert bij eventuele tegenstrijdigheden boven een Opdracht of een nadere Zorgovereenkomst, die in het kader van de uitvoering van de Zorg in natura worden gesloten.

 

Artikel 10 Rechtskeuze en toepasselijke rechter

 1. Op de Zorgovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen partijen uit de Zorgovereenkomst voortvloeien, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.